Privacybeleid Waterscouting Phileretmai Nijmegen 

Waterscouting Phileretmai Nijmegen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je 

hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

Privacystatement 

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Waterscouting Phileretmai Nijmegen via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het 

privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy

Lidmaatschapsregistratie 

De lidmaatschapsregistratie verloopt via het inschrijfformulier dat u ingescand toestuurt aan het op het  formulier aangeduide emailadres. 

De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens.  Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online en wordt het  inschrijfformulier vernietigd. 

Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen 

Waterscouting Phileretmai Nijmegen hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te raadplegen. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de 

jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van uw kind. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt 

gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit op papier/hardcopy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De 

ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal bewaard. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het 

leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd. 

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten 

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Waterscouting Phileretmai mag deze ‘bijzondere  persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst 

ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. 

Registratie activiteiten 

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een papieren 

registratieformulier van Waterscouting Phileretmai. De gegevens worden na de activiteit vernietigd Er worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd.

Financiële gegevens 

Om de financiële administratie te voeren maken wij gebruik van Scouts Online. 

Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.  

De penningmeester van de Waterscouting Phileretmai heeft inzicht in de financiële gegevens 

Online media 

Waterscouting Phileretmai Nijmegen maakt gebruik van een e-mail nieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze 

nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is 

mogelijkheid voor uitschrijving nieuwsbrief. 

Op https://www.phileretmai.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van 

de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website. 

Beeldmateriaal 

Waterscouting Phileretmai Nijmegen maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van waterscouting Phileretmai en als herinnering. Bij 

lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken. 

Communicatie 

Het privacybeleid van Waterscouting Phileretmai Nijmegen is terug te vinden via https://www.phileretmai.nl en op te vragen via het secretariaat op mailto:penningmeester.phileretmai@gmail.com 

Datalekken 

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het 

‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via 

privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR) 

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in 

gegevens (SAR) reageert Waterscouting Phileretmai Nijmegen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat 

(mailto:penningmeester.phileretmai@gmail.com) Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting 

Nederland in behandeling genomen.